Σχετικά

Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα iHeal, συγχρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ KA2 Στρατηγική Συνεργασία στον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα διευκολύνει την πρόσβαση των ηλικιωμένων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.
Το πρόγραμμα προτείνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας διαδραστικής, φιλικής προς τον χρήστη και ελεύθερης πρόσβασης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα βελτιώσει τον ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας του πληθυσμού των ηλικιωμένων στην Ευρώπη (50+).
Στόχοι
Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου πληροφορικής μέσω του οποίου θα υπάρξει διάδοση αποτελεσμάτικών παιδαγωγικών πρακτικών για ποιοτική δια βίου μάθηση. Η συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα θα διακρίνεται για την ελκυστικότητα και την εύκολη προσβασιμότητα μέσω διαδικτύου. Το επιστημονικό υπόβαθρο και η εμπειρία των εταίρων στον ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας, την θεωρία και την πράξη, την επικοινωνία, τη δημιουργία, την επίλυση προβλημάτων, τη συνεργασία, το όραμα, και τον πειραματισμό καθώς και η υψηλή ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής θα συμβάλλουν στην δημιουργία υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος μάθησης επεκτείνοντας τις προοπτικές ψηφιακής κοινωνικής επικοινωνίας και βιώσιμης μάθησης.

 • Παροχή προσαρμοσμένων εργαλείων και κατάρτισης στον ηλικιωμένο πληθυσμό, με σκοπό τη βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας (η αξιολόγηση των ψηφιακών πληροφοριών για την υγεία και της χρήσης τους για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για την υγεία).
 • Κατανόηση και χαρτογράφηση των αναγκών σε σχέση με τον ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας των Ευρωπαίων πολιτών (50+).
 • Βελτίωση του αλφαβητισμού υγείας σχετικά με την πρόληψη των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, φαρμακευτική συμμόρφωση.

Δράσεις/Παραδοτέα

 • Χαρτογράφηση των δεδομένων σχετικά με το Ψηφιακό Αλφαβητισμό Υγείας στο διεθνές περιβάλλον και δημιουργία Μεθοδολογικού Πλαισίου.
 • Πρόγραμμα Μαθημάτων/Διδακτέα ύλη, Εικονογραφημένα Σενάρια και Περιεχόμενο.
 • Διαδραστική Διαδικτυακή Πλατφόρμα, Περιβάλλον Εκμάθησης, Εφαρμογές και Ψηφιακά Εργαλεία Μάθησης.
 • Έκθεση διακρατικής πιλοτικής εφαρμογής.
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εργαλείων Εκπαιδευτικής Προσαρμογής.
 • Εκδηλώσεις διάχυσης και ενημέρωσης.

Αποτελέσματα

 • Κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα αλφαβητισμού υγείας και ποιότητας ζωής. Μετάδοση σχετικών αξιών, στάσεων και συμπεριφορών σε ομάδες ενηλίκων.
 • Νέες μορφές πληροφοριακού αλφαβητισμού για την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής στη σύγχρονη κοινωνία.
 • Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ εταίρων και οργανισμών του δικτύου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ε.Ε.